تلویزیون اینترنتی پیشبرد

ایده ای نو در نمایش جلوه های ناپیدا

درباره PishbordTV

شور و اشتیاق و لطف مردم عزیز شهر اصفهان باعث شد روز به روز نیاز به ایجاد تلویزیون اینترنتی در اصفهان افزایش یابد. در نتیجه بر آن شدیم که همت ایجاد اولین تلویزیون اینترنتی را ایجاد کنیم