سرگرمی


کنسرت امید جهان در متل قو به مناسبت افتتاحیه مجموعه گردشگری قو در برج های قو الماس خاورمیانه
امید جهان#
متل قو#
شمال#
علی رفیعی#